Algemene foto’s

Health Qigong

Hunyuan Taiji

President Chinese Taiji-federatie

Kungfu – Taiji | Shi Heng Jin